شرایط متنوع فروش واحدهای مسکونی:

کلیه واحدها دارای وام 22% جهانگردی با بازگرداخت 120ماهه(10ساله) میباشد.

شرایط فروش واحدهای آماده تحویل

10%هنگام عقد قرارداد

80% وام بانکی

10% هنگام انتقال قطعی سند

شرایط شماره 1 پیش فروش واحدها

10%هنگام عقد قرارداد

80% وام بانکی

10% هنگام انتقال قطعی سند

شرایط شماره 2 پیش فروش واحدها

5% هنگام عقد قرارداد

10% هنگام پایان فنداسیون

10% هنگام پایان اسکلت

15% هنگام پایان نما

10% هنگام پایان تاسیسات

10% هنگام اتمام کف

10% هنگام نصب پنجره ها

10% هنگام سفیدکاری

15% هنگام تحویل واحد

5% هنگام انتقال قطعی سند

شرایط شماره 3 پیش فروش واحدها

5% هنگام عقد قرارداد

5% هنگام پایان فنداسیون

5% هنگام پایان اسکلت

7/5% هنگام پایان نما

5% هنگام پایان تاسیسات

5% هنگام اتمام کف

5% هنگام نصب پنجره ها

5% هنگام سفیدکاری

7/5% هنگام تحویل واحد

80% وام بانکی